Support Us

FR/ Commémorer la mort de Semira Adamu, vingt ans après, est aujourd’hui plus que nécessaire. Parce que depuis 1998, la mer, le désert, la montagne, les expulsions, les coups et les « balles perdues »  mais aussi l’absence de protection sociale et médicale continuent à tuer. 

Le 22 septembre 2018, il y aura 20 ans que Semira Adamu a été tuée lors de sa sixième tentative d’expulsion. Elle était une « lanceuse d’alerte » depuis son lieu d’enfermement, le 127 bis. Elle  fournissait une foule d’informations sur le fonctionnement des centres fermés. Elle soutenait moralement ses co-détenu.es. Elle informait le Collectif contre les expulsions des dates de rapatriement. 

Des collectifs, associations et des militant.es – réunis en coordination – organisent une série d’actions du 15 septembre  au 13 octobre. Des actions  destinées à lui rendre hommage et souligner que malgré les « plus jamais ça » de l’époque, la forteresse Europe tue, enferme, persécute et expulse encore celles et ceux qui veulent y pénétrer et s’y installer même sans documents de séjour valables. 

Notre programme est clôturé :  des interventions dans l’espace public, des concerts, des publications, du théâtre, des ateliers pour petits et grands, des débats, des expositions, des discussions, des rassemblements… Certains de ces projets émanent de la coordination Semira Adamu 2018, d’autres sont à l’initiative de collectifs, associations ou militant.es.  Des propositions de dernière minutes sont encore envisageables surtout si elles s’auto-organisent.

Tout cela s’organise sans gros budget. Or, en plus de toute notre énergie, bénévole pour la plupart, nous évaluons entre 13.000 et 15.000 euros les frais nécessaires à la bonne organisation des 10 jours et des 4 projets au programme : location de matériel, de salles, défrayement digne des artistes et intervenants, frais d’exposition et de reproduction, publication d’une journal de récit graphique à 10.000 exemplaires, promotion/affichage.

Nous faisons donc appel à tou.te.s celles et ceux qui pourraient contribuer financièrement!  BE91 0681 0508 5076 de Causes Communes avec la communication « Semira »

La Coordination s’engage à verser (l’éventuel) trop perçu directement aux maisons occupées par des personnes Sans-Papiers et à la coordination des Sans-Papiers de Belgique.  

N’hésitez-pas à nous contacter si vous souhaitez de plus amples informations sur notre budget prévisionnel : info@semiraadamu2018.be


 
NL/ De dood van Semira Adamu twintig jaar later herdenken is nu meer dan nodig. Sinds 1998 blijven de zee, de woestijn, de bergen, de uitzettingen, slagen en « verdwaalde kogels » maar ook het gebrek aan sociale en medische bescherming, dodelijk. 
 
Op 22 september 2018 is het 20 jaar geleden dat Semira Adamu bij haar zesde uitzettingspoging gedood werd. Zij was een « klokkenluidster » vanuit de plek waar ze opgesloten zat, 127 bis. Ze leverde belangrijke informatie over het functioneren van de gesloten centra. Ze ondersteunde mentaal haar celgenoten. Zij informeerde het Collectif Contre Les Expulsions over de data van uitzettingen. 
Collectieven, verenigingen en activisten – verenigd in een coordinatie – organiseren van 15 september tot 13 oktober een reeks acties. Acties die bedoeld zijn om haar te eren en te onderstrepen dat ondanks het « nooit meer » van toen, fort Europa doodt, opsluit, vervolgt en diegenen verdrijft die er willen binnenkomen en er zich willen vestigen, zelfs zonder geldige verblijfsdocumenten. 
Ons programma is af: interventies in de openbare ruimte, concerten, publicaties, theater, workshops voor jong en oud, debatten, tentoonstellingen, discussies, bijeenkomsten… Sommige van deze projecten komen voort uit de coordinatie Semira Adamu 2018, andere zijn opgezet door collectieven, verenigingen of activisten.  Last minute voorstellen zijn nog steeds mogelijk, zeker als ze autonoom georganiseerd worden.
 
Dit alles wordt georganiseerd zonder veel budget. Naast al onze energie, waarvan de meeste vrijwillig is, schatten we echter tussen de 13.000 en 15.000 euro de kosten die nodig zijn voor een goede organisatie van deze 10 dagen en 4 projecten op het programma: huur van materiaal, zalen, waardige vergoeding van artiesten en sprekers, tentoonstellings- en reproductiekosten, publicatie van een graphic novel van 10.000 exemplaren, promotie/affiches.
 
We doen daarom een beroep op iedereen die een financiële bijdrage kan leveren!  BE91 0681 0508 5076 op naam van Causes Communes met vermelding van « Semira »
 
De Coördinatie verbindt zich ertoe (eventueel) extra ingezameld geld rechtstreeks te schenken aan bezettingen van mensen zonder papieren en aan de Coördinatie van mensen zonder papieren België.  
Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst over onze voorlopige begroting. 
 
 

Contact, info  : info(@)semiraadamu2018.be

Adres.se : Semira Adamu 2018, Avenue de Stalingrad, 18-20 • 1000 Bruxelles / Stalingradlaan, 18-20 • 1000 Brussel.

Contributions financières/Financiële steun  : BE91 0681 0508 5076 de Causes Communes avec la communication / met de vermelding « Semira »